Senior + -aktualne informacje
2019-12-23T15:11:24

Senior + -aktualne informacje

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU SENIOR+ ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020


Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020Edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których celem jest realizacja działań w jednym z czterech obszarów: 

  • edukacja osób starszych;
  • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową;
  • partycypacja społeczna osób starszych;
  • usługi społeczne dla osób starszych.

Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację programu ASOS w2020 r. wynosi 40 mln zł. W ramach powyższego programu projekty mogą być dofinansowane w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny od oferentów to minimum 10% wartości projektu. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020– edycja 2020 zaplanowane jest na styczeń 2020 r.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Edycja 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w2020 r. na najlepsze projekty po-legające na wsparciu tworzenia placówek „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w2020 r. wynosi 80 mln zł.

pobierz głos seniora