Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego e-kurort.pl (zwanym dalej Serwis).
 2. Serwis dostępny jest pod adresem www.e-kurort.pl
 3. Administratorem Serwisu jest firma: Comec, mieszcząca się  przy ul. Nadmorska 18 72-345 Pustkowo, NIP 8571854857 (zwanym dalej E-kurort).
 4. W Serwisie prezentowane są oferty usług pobytowych (zwane dalej Oferty) świadczonych przez obiekty noclegowe (zwane dalej Partner), które współpracują z E-kurort. Serwis dzięki swojej funkcjonalności umożliwia dokonywanie rezerwacji usług pobytowych oferowanych przez Kurorty (zwanych dalej Rezerwacjami).
 5. E-kurort nie pobiera żadnych opłat od użytkownika za dokonanie Rezerwacji. Korzystanie z Serwisu jest w pełni bezpłatne.
 6. Do korzystania z Serwisu konieczny jest: dostęp do internetu, aktualne konto e-mail, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, akceptacja plików cookies.

Oferta

 1. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik składa ofertę rezerwacji usługi pobytowej świadczonej przez Partnera, który współpracuje z E-kurort.
 2. Oferta zawiera dostarczone przez Partnera informacje (opisy i zdjęcia). Partner zobowiązują się do uaktualniania opisu, dostępności oraz cen Oferty pobytowej.
 3. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo zmiany, bądź anulowania Rezerwacji na warunkach i zasadach Partnera.
 4. Oferta może nie zezwalać na możliwość zmiany bądź anulowania rezerwacji. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ust. z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumentach (dz. U. z. 2014r poz.827).

Rezerwacja i Płatności

 1. Aby dokonać Rezerwacji użytkownik po wybraniu oferty musi wypełnić formularz rezerwacji dostępny w Serwisie.
 2. Wypełniając formularz rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest podać dane wymagane dane i dokonać płatności na rzecz Partnera.
 3. Użytkownik w procesie rezerwacji zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych.
 4. E-kurort przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji na oraz na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu. W szczególności, przekazuje dane do Partnera gdzie dokonano rezerwacji.
 5. Użytkownik może dokonać wpłaty całej kwoty należnej Partnerowi, w momencie dokonywania Rezerwacji.
 6. Użytkownik może dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 25% kwoty należnej Partnerowi, w momencie dokonywania Rezerwacji. Pozostałą część kwoty (75%) użytkownik uiszcza po zameldowaniu u Partnera w obiekcie.
 7. Użytkownikowi może bez żadnych konsekwencji anulować rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu jej dokonania.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem i na zasadach Dotpay.pl
 9. Użytkownik w celu dokonania płatności zostaje przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez Dotpay.pl Strona prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze umożliwia dokonanie płatności.
 10. Po dokonaniu płatności, użytkownik otrzyma na podany przez siebie e-mail podsumowanie Rezerwacji zawierające szczegółowe informację oraz numerem rezerwacji.
 11. Opłaty dodatkowe, które zostały opisane w ofercie związane z  pobytem, nie są wliczone w cenę rezerwacji.
 12. Opłaty dodatkowe związane z  pobytem, użytkownik opłaca po zameldowaniu u Partnera.
 13. Użytkownik okaże potwierdzenie rezerwacji  w momencie meldunku.

Konto użytkownika

 1. Do korzystania w pełni z Serwisu konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie (zwanego dalej Konto).
 2. Utworzenie Konta jest bezpłatne. Odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, adresu e-mail i hasła.
 3. Utworzenie Konta wymaga zaakceptowania regulaminu, polityki prywatności, akceptację plików cookies (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania haseł dostępu do Konta. Wszystkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności dokonane przez właściciela konta, którym jest użytkownik.
 5. Tworząc konto użytkownik wyraża dobrowolną zgodę  (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o dotyczących serwisu  – promocje oraz informacje administracyjne (dalej zwanych newsletterem).
 6. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych informacji zaznaczając odpowiednie pole w otrzymanej wiadomości.
 7. Użytkownik może zażądać informacji, edycji bądź usunięcia swoich danych osobowych gromadzonych przez portal wysyłając wiadomość z taką prośbą na adres: bok@e-kurort.pl
 8. Usunięcie konta odbywa się drogą mailową. Użytkownik wysyła mail z prośbą o usunięcie konta na adres bok@e-kurort.pl.

Umowa

 1. E-kurort działa, jako agent w imieniu Obiektu Partnera, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi pobytowej objętej Ofertą.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji, pomiędzy użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi noclegowej określonej w Ofercie.
 3. E-kurort nie jest stroną umowy pomiędzy Partnerem a użytkownikiem Serwisu.
 4. E-kurort nie jest pełnomocnikiem, Partnera ani użytkownika w zakresie zawarcia umowy między nimi.
 5. E-kurort nie jest pośrednikiem użytkownika działającym na jego zlecenie.
 6. E-kurort nie jest oferentem usług pobytowych, jedynie dzięki swojej funkcjonalności umożliwia zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Partnerem.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych Rezerwacją należy kierować bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem E-kurort na adres bok@e-kurort.pl.
 2. Reklamacje skierowane do E-kurort pod adres bok@e-kurort.pl zostaną przekierowane do Partnera w ciągu  48 godzin od daty wpływu.
 3. Reklamacje dotyczące płatności powinny być kierowane bezpośrednio do E-kurort. Serwis rozpatrzy reklamację w przeciągu 7 dni roboczych.
 4. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować do E-kurort na adres bok@e-kurort.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni roboczych.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, spory będą rozstrzygane w sposób polubowny poprzez mediacje.

 Uprawnienia i odpowiedzialność E-kurort

 1. E-kurort zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na prace konserwatorskie bądź inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Podczas tych prac może nastąpić utrata danych. E-kurort nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu i zabezpieczenia przed utratą danych.
 2. E-kurort nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt. 2. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od E-kurort.
 3. E-kurort zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania, która może wpłynąć na działania, funkcjonalność Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie i obowiązuje od dnia 1 maj 2019
 2. E-kurort zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnej chwili. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do dokonanych wcześniej Rezerwacji.
 3. Prawem dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Bądź na bierząco

Otrzymuj najlepsze oferty pobytowe dla Ciebie