Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego e-kurort.pl (zwanym dalej Serwis).
 2. Serwis dostępny jest pod adresem www.e-kurort.pl
 3. Administratorem Serwisu jest firma: Comec sp.z.o.o, z siedzibą w Pustkowie, ul. Nadmorska 18, NIP 8571927906, KRS  0000804826 (zwanym dalej E-kurort).
 4. W Serwisie prezentowane są oferty usług pobytowych z zakresu opieki zdrowotnej, leczenia, rehabilitacji oraz spa (zwane dalej Oferty) realizowanych przez podmioty, posiadające zdolność prawną do świadczenia wyżej wymienionych usług (zwane dalej Partner) i które współpracują z E-kurort. Serwis dzięki swojej funkcjonalności umożliwia dokonywanie rezerwacji usług pobytowych oferowanych przez Partnerów (zwanych dalej Rezerwacjami).
 5. E-kurort nie pobiera żadnych opłat od osoby korzystającej z serwisu (zwaną dalej Użytkownik) za dokonanie Rezerwacji. Korzystanie z Serwisu jest w pełni bezpłatne.
 6. Do korzystania z Serwisu konieczny jest: dostęp do internetu, aktualne konto e-mail, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, akceptacja plików cookies.

Oferta

 1. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik dokonuje rezerwacji Oferty świadczonej przez Partnera, który współpracuje z E-kurort.
 2. Oferta zawiera wszystkie niezbędne informacje (opisy, cena i zdjęcia). dostarczone przez Partnera. Partner zobowiązują się do aktualizacji opisu, dostępności oraz cen Oferty pobytowej.

Rezerwacja i Płatności

 1. Aby dokonać Rezerwacji użytkownik po wybraniu oferty musi wypełnić formularz rezerwacji dostępny w Serwisie.
 2. Wypełniając formularz rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest podać wymagane dane i dokonać płatności za rezerwację na rzecz Partnera.
 3. Użytkownik w procesie rezerwacji zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych.
 4. E-kurort przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji oraz na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu. W szczególności, przekazuje dane do Partnera, u którego dokonano rezerwacji Oferty.
 5. Użytkownik może dokonać wpłaty całej kwoty należnej Partnerowi, w momencie dokonywania Rezerwacji. Opłaty dodatkowe zawarte w opisie Oferty użytkownik uiszcza po zameldowaniu w obiekcie.
 6. Użytkownik może dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej Partnerowi, w momencie dokonywania Rezerwacji. Pozostałą część kwoty (70%) oraz opłaty dodatkowe zawarte w opisie Oferty użytkownik uiszcza po zameldowaniu po zameldowaniu.
 7. Użytkownik może bez żadnych konsekwencji anulować rezerwację w ciągu 24 godzin od daty jej dokonania.
 8. Po upływie 24 godzin, Użytkownik może bezpłatnie anulować rezerwację nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
  Anulowanie rezerwacji w okresie krótszym niż 21 dni, ale późniejszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu, wiąże się z utratą  30% kwoty za dokonaną rezerwację.
  Opłata za rezerwację anulowaną w okresie, krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu nie podlega zwrotowi.
 9. Bezpieczne rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, działająca na rzecz i zlecenie E-kurort.pl
 10. Użytkownik w celu dokonania płatności zostaje przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez Przelewy24.pl. Strona prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze umożliwia dokonanie płatności.
 11. Po dokonaniu płatności, użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail podsumowanie Rezerwacji zawierające: nr rezerwacji, nazwa oferty pobytowej, ilość osób, data pobytu, kwota rezerwacji, sposób płatności, kwota płatności.
 12. Opłaty dodatkowe, które zostały opisane w Ofercie związane z pobytem, nie są wliczone w cenę rezerwacji.
 13. Użytkownik okaże potwierdzenie rezerwacji w momencie meldunku.

Umowa

 1. E-kurort działa, jako agent w imieniu Partnera, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi pobytowej objętej Ofertą.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji, pomiędzy użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi pobytowej określonej w Ofercie.
 3. E-kurort nie jest stroną umowy pomiędzy Partnerem a użytkownikiem Serwisu.
 4. E-kurort nie jest pełnomocnikiem, Partnera ani użytkownika w zakresie zawarcia umowy między nimi.
 5. E-kurort nie jest pośrednikiem użytkownika działającym na jego zlecenie.
 6. E-kurort nie jest oferentem usług pobytowych, jedynie dzięki swojej funkcjonalności umożliwia zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Partnerem.

Newsletter

 1.  Użytkownik może zapisać się na newsletter E-kurort i otrzymywać drogą elektroniczną informacje o specjalnych ofertach, promocjach, konkursach i nowościach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi newslettera, klikając w odpowiedni link umieszczony w stopce otrzymanej wiadomości bądź poprzez wysłanie prośby o rezygnację na adres E-kurort (bok@e-kurort.pl).
 3. Użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymanie newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednie pole.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych Rezerwacją należy kierować bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem E-kurort na adres bok@e-kurort.pl.
 2. Reklamacje skierowane do E-kurort pod adres bok@e-kurort.pl zostaną przekierowane do Partnera w ciągu 48 godzin od daty wpływu.
 3. Reklamacje dotyczące płatności powinny być kierowane do E-kurort. Serwis rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych.
 4. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować do E-kurort na adres bok@e-kurort.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, spory będą rozstrzygane w sposób polubowny poprzez mediacje.

 Uprawnienia i odpowiedzialność E-kurort

 1. E-kurort zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na prace konserwatorskie bądź inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Podczas tych prac może nastąpić utrata danych. E-kurort nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu i zabezpieczenia przed utratą danych.
 2. E-kurort nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z okoliczności opisanych w pkt. 1. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od E-kurort.
 3. E-kurort zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania, która może wpłynąć na działania, funkcjonalność Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie i obowiązuje od dnia 1 maj 2019
 2. E-kurort zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnej chwili. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do dokonanych wcześniej Rezerwacji.
 3. Prawem dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.