2020-07-27T14:21:30

Bezpłatna rehabilitacja w goczałkowickim uzdrowisku

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o. o. realizuje dwa projekty unijne skierowane do osób aktywnych zawodowo tj. do kobiet w wieku 50 – 59 lat oraz mężczyzn w wieku 50 – 64 lat z przewlekłymi lub zapalnymi chorobami układu kostno – stawowego i mięśniowego.

 

Okres realizacji projektu potrwa od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

 

Budżet projektu:

całkowita wartość projektu: 538 052,50zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 457 344,62 zł, dofinansowanie z budżetu krajowego 16 141,58zł, a wkład własny Uzdrowiska 64 566,30zł.

 

Projekt skierowany jest do:

– 300 mieszkańców Śląska (210K i 90M) kobiet w wieku 50 – 59 lat oraz mężczyzn w wieku 50 – 64 lata, aktywnych zawodowo, borykających się chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego
oraz
– kadry medycznej – fizjoterapeutów (15 osób 14K/1M), mogących pomóc im w utrzymaniu aktywności fizycznej, a co za tym idzie zawodowej, przyczyniając się do realizacji założonych celów projektu.

 

Celem projektu jest:

1. przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej co najmniej 300 osób poprzez realizację kompleksowej rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego.
2. wzrost kwalifikacji zawodowych u co najmniej 15 fizjoterapeutów poprzez zaplanowane szkolenia dla fizjoterapeutów oraz kompleksowa rehabilitacja uczestników, w tym edukacja zdrowotna, żywieniowa i psychoedukacja.

 

Zakładane efekty realizacji projektu:

– 300 osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, które uczestniczyły w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu, w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie, uczestniczyły w zajęciach edukacji zdrowotnej, żywieniowej i w zajęciach z zakresu psychoedukacji,
– 15 osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie,
– 315 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS,
– 180 osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie.

 

Grupa docelowa (uczestnicy projektu):

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Kobieta w wieku 50 – 59 lat lub Mężczyzna w wieku 50 – 64 lata,
b) Osoby, które zamieszkują na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem: Subregionu Centralnego i Południowego powiat pszczyński i okoliczne (m.in. tyski, mikołowski, bieruńsko-lędziński, katowicki, żorski, bielski, cieszyński), z których zainteresowane osoby będą w stanie dojechać na zabiegi,
c) Osoby pracujące oraz osoby deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
d) Osoby z rozpoznanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego w wywiadzie tj. M15-M19, M47, M50, M51 lub M54,
e) Osoby, które w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych,
f) Osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w Projekcie).

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba uznana za całkowicie niezdolną do pracy (posiadająca np. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy).

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się i będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od marca 2020r. do sierpnia 2022r.

WAŻNE!

W związku z panującą pandemią koronowirusa przewidziane w projekcie wsparcie dla uczestników projektu w postaci kompleksowej rehabilitacji i działań edukacyjnych rozpocznie się w terminie późniejszym.

 

Wnioski do porania dostępne tutaj